Trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên và Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên và Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Ngày 15/1/2016, UBND tỉnh tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất cho các văn nghệ sĩ đã có những cống hiến xuất sắc trong việc sáng tạo, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.…

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất - năm 2015

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tặng Giải thưởng  Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất - năm 2015

Xét đề nghị của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị, ngày 23/11/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc Tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất - năm 2015.…

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CHẾ LAN VIÊN TỈNH QUẢNG TRỊ: Xét chọn tác phẩm đề nghị UBND tỉnh tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  CHẾ LAN VIÊN TỈNH QUẢNG TRỊ:  Xét chọn tác phẩm đề nghị UBND tỉnh tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên

Ngày 16/10/2015, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ nhất, năm 2015.…