Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm,
công trình văn học nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2016 - 2020

 

        Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 Phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020. Toàn văn như sau:

Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 Phê duyệt Đề án