Bác Hồ ơi!

Tổ khúc dân ca của Nghệ sĩ nhân dân KIM QUÝ 
Biểu diễn: Nghệ sĩ ưu tú KIM PHÚ