Ghi ở bản Mạy 
             VÕ VĂN HOA

 

Cháu về Bản Mạy*chiều nay

Cụ Tiêu** còn đó mê say kể Người!

Một ông Cụ nhất trần đời

Ra đồng gặt hái nón cời nông dân

Chiều về cùng trẻ quanh sân

Vần xoay trái bóng yêu thân cuộc đời

Đêm đêm truyền giảng từng lời

Ai hay Thầu Chín*** là người chúng ta!

Dẫu giờ Người đã đi xa

Vườn cau, cây khế**** đậm đà niềm thương

Còn đây là tiếng quê hương

Chõ xôi còn đó, áo lương, mâm đồng…*****

Còn đây lời của Mêkông:

Ai về xa ấy bên sông có Người…!

………………………………………………… 

* Bản Mạy: Thuộc huyện Mương, Nakhon Phanom, Thái Lan nơi Bác Hồ mở các lớp huấn luyện cho cán bộ và tuyên truyền yêu nước trong cộng đồng Việt kiều.

** Cụ Tiêu: Con cụ Võ Trọng Đại, khi Bác đến Thái Lan, cụ Tiêu mới 8 tuổi.

*** Tức Bác Hồ.

*** * Những cây Bác trồng.

***** Di vật của Bác.