Thông báo Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”

 

      Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông báo số 83/TB-MTNATL ngày 09/3/2017 về Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”. Toàn văn như sau:

 

Thông báo Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”