Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ 
lần thứ 24 năm 2017 tại Quảng Trị
 
     Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có Thông báo số 34/TB-LHKV-NA ngày 02/3/2017 thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 24 năm 2017 tại Quảng Trị. Toàn văn như sau: