Thể lệ cuộc thi ảnh “Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng”

 

     Ban Tổ chức cuộc thi ảnh biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 20/4/2016 về việc ban hành Thể lệ cuộc thi ảnh “Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. Toàn văn như sau:

Thể lệ cuộc thi ảnh “Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng”