Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 23 năm 2016 tại tỉnh Thanh Hóa

      Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có Thông báo số 74/TB-LHKV-NA ngày 05/4/2016 thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 23 năm 2016 tại tỉnh Thanh Hóa. Nội dung như sau:

 

Thông báo LHKV Bắc Trung bộ 2016