Tranh sơn mài của VÕ XUÂN HUY 

 

 

Dấu ấn

 

 

Dấu ấn sen 1

 

 

Dấu ấn sen 3

 

 

Dấu ấn sen 4

 

 

Space water 5

 

 

Space water 5